Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Etica Politicilor De Sanatate

Programe de formare

Cursul a fost realizat de un colectiv format din prof. dr. Vasile Astarastoae, conf. dr. Cristina Gavrilovici, conf. dr. Beatrice Ioan, dr. Liviu Oprea, assist. Univ. dr. Mihaela Vicol, Cristina Cazacu, Catalin Iov, Catalin Cazacu

Scopul cursului

S? furnizeze participan?ilor în curs o perspectiv? etic? a domeniului s?n?t??ii publice, s? introduc? un cadru de analiz? etic? a s?n?t??ii publice ?i s? introduc? metoda studiului de caz. 

 

Obiectivele cursului

Prin discutarea articolelor ?i capitolelelor de carte recomandate, prin prezent?ri ?i analize de caz, participan?ii la curs vor dobândi:

- Cuno?tin?e despre cadrele majore de analiz? etic?, conceptele etice ?i de filozofie politic? folosite în etica s?n?t??ii publice;

-  Familiaritate cu cele mai importante aspecte etice cu care se confrunt? cei angaja?i în practica ?i cercetarea s?n?t??ii publice (promovarea s?n?t??ii, prevenirea bolilor, epidemiologie ?i biostatistic?).

- Abilit??i de a identifica, articula ?i analiza aspecte etice asociate cu practica s?n?t??ii publice ?i de a formula argumente etice coerente ?i consistente. 

- Competen?a de a utiliza concepte etice din s?n?tatea public? ?i politicile de s?n?tate în cercetare. 

 

Formatul cursului

Cursul este structurat în 8 module educa?ionale desf??urate pe parcursul unui workshop intensiv de 40 ore. Fiecare modul educa?ional are 2 p?r?i. În prima parte vor fi prezentate ?i discutate articolele ?i capitolele de carte recomandate. A doua parte a fiec?rui modul estei alocat? aplic?rii conceptelor discutate în prima parte, la studiile de caz alocate fiec?rui modul. To?i participan?ii la curs sunt implica?i, atât în prezentarea conceptelor teoretice, cât ?i în analizele de caz.