Acest site este cofinanĊ£at din Fondul Social European prin Programul OperaĊ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina

Despre centru

Personalul centrului

Activitatea centrului

Programe de formare

Forum

Contact

Echipa

Valeriu Dornescu

Valeriu Dornescu Cercetator postdoctoral
E-mail: vdornescu@yahoo.com

Conferen?iar universitar doctor la Departamentul Administrarea Afacerilor din cadrul FEAA, Univ. “Al. I. Cuza” Ia?i. Desf??oar? activit??i didactice la formele de înv???mânt licen?? ?i master, îndrum? lucr?ri de licen?? ?i diserta?ie ?i este membru în comisiile de licen??. A participat la elaborarea a 12 c?r?i ?i manuale de specialitate în calitate de autor ?i coautor. Activit??i de cercetare ?tiin?ific?: a publicat 46 de articole ?i studii în reviste de specialitate din ?ar? ?i str?in?tate ?i a participat la 36 de conferin?e na?ionale ?i interna?ionale. A urmat  stagii de documentare ?i perfec?ionare la  ESUG - Universitatea de ?tiinte Sociale din Toulouse (1994-1995) ?i la Facultatea de ?tiin?e Economice din Poitiers (2002). A participat în calitate de expert în cadrul Proiectului "Program de formare continu? pentru cariera managerial? a personalului de conducere din administra?ia public? în vederea dezvolt?rii capacit??ii administrative ?i sporirii eficacit??ii organiza?ionale", finan?at de Uniunea European? prin Fondul Social European, în cadrul Programului Opera?ional Dezvoltarea Capacit??ii Administrative. Din anul 2010 este bursier postdoctoral în cadrul Proiectului „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de s?n?tate”, POSDRU/89/1.5/S/61879.